Call to us +37127650533

Zamknij (x)
''

Nasze zasady

Dostawa

Dostawa odbywa się za pośrednictwem firm transportowych. Terminy dostaw oparte są na informacjach dostarczonych przez firmę transportową oraz stan magazynowy. Dokładny czas dostawy możesz dowiedzieć się telefonicznie lub pisząc e-mail.

W momencie odbioru kupujący powinien upewnić się, że towar został dostarczony i nie jest uszkodzony. Jeśli towar jest uszkodzony lub nie został w pełni dostarczony, należy odnotować na dokumentach przewozowych. Jeżeli znak nie zostanie wykonany, odbiorca przejmuje odpowiedzialność za otrzymany towar.

Warunki gwarancji

Towary oferowane przez sklep internetowy www.teplodar.eu objęte są 2-letnią gwarancją. Przy zakupie produktu list przewozowy lub czek z ustalonym czasem zakupu pełni rolę karty gwarancyjnej.

Gwarancja obejmuje uszkodzenia spowodowane wadami produkcyjnymi lub jakością surowców. Jeśli produkt ma takie problemy w okresie gwarancyjnym, prosimy o poinformowanie nas na adres podany w dziale "Kontakty". W przypadku konieczności naprawy należy dostarczyć produkt wraz z kartą gwarancyjną i dowodem wpłaty do jednego z naszych sklepów. Bezpłatne naprawy gwarancyjne będą wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta.

Aby uniknąć nieporozumień, prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją użytkowania produktu.

Warunki gwarancji:

    Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych produktu, zarysowań spowodowanych nieostrożnym użytkowaniem produktu.

    Gwarancja nie obejmuje elementów konstrukcyjnych produktu.

    Naprawy gwarancyjne nie będą wykonywane na towarach uszkodzonych przez wodę, chyba że nadwozie jest oznaczone jako „wodoodporny”.

    Producent ma prawo odmówić naprawy gwarancyjnej produktu, jeżeli widoczne są ślady napraw niekwalifikowanych.

    Jeżeli kupujący nie jest w stanie przedstawić ważnego czeku lub listu przewozowego, gwarancja traci ważność.

    Naprawa gwarancji nie obejmuje uszkodzeń produktu spowodowanych przez pożar, powódź, trzęsienie ziemi lub inne klęski żywiołowe.

    Niniejsze warunki gwarancji są zgodne z prawami konsumenta.

Rozporządzenie nr 207 Rady Ministrów Republiki Łotewskiej „Rozporządzenie w sprawie umów zawieranych na odległość” stanowi, że klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni kalendarzowych i zwrotu zakupionego przez internet towaru sprzedawcy.

Zgodnie z § 12 ust. 6 Ustawy o ochronie praw konsumenta „konsument jest odpowiedzialny za utrzymanie jakości i bezpieczeństwa produktu w okresie wykonywania prawa odstąpienia”, żądanie zapoznania się z produktem, obejrzenia i powrót to 322 Moskwa, Ryga.

1. Proszę nie uszkodzić opakowania produktu!

2. Produkt należy pociąć w całości.

Proszę zachować oryginalne opakowanie.

Klient musi przez cały czas dostarczyć produkt do sklepu. Sklep nie prowadzi kopii umów kupna.

Wniosek o zakup można złożyć w języku łotewskim i rosyjskim.

Wyciąg z ustawy o ochronie konsumentów:

Artykuł 12. Prawo odstąpienia od umowy

(1) Prawo odstąpienia to prawo konsumenta do jednostronnego odstąpienia od umowy (odmowy realizacji zamówienia) w określonym terminie bez zapłaty kary umownej, odsetek lub odszkodowania za szkodę.

(2) Konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, aby odstąpić od:

1) umowy zawartej poza miejscem stałego obrotu lub świadczenia usług;

2) umowa na odległość;

3) (wyłączony od 23.02.2011 ustawą z dnia 28.10.2010).

(3) Z chwilą zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu lub z chwilą przekazania towaru lub złożenia zamówienia, producent, sprzedawca lub usługodawca składa konsumentowi pisemny formularz odstąpienia od umowy, w którym podaje imię, nazwisko i adres producenta, sprzedawcy lub usługodawcy oraz opis prawa odstąpienia od umowy.

(4) Konsument powinien skierować pisemną odmowę do osoby, której imię (firma), imię, nazwisko i adres są wskazane w formularzu odmowy. W przypadku nieokazania konsumentowi pisemnego formularza odstąpienia od umowy, pisemne odstąpienie powinno być skierowane do producenta, sprzedawcy lub usługodawcy, z którym została zawarta umowa. Wysłanie odstąpienia w określonym terminie powoduje rozwiązanie umowy i zwolnienie konsumenta z wszelkich zobowiązań umownych, z wyjątkiem kosztów zwrotu towaru lub rzeczy do producenta, sprzedawcy lub usługodawcy.

(5) Konsument ma obowiązek zwrócić produkt lub rzecz producentowi, sprzedawcy lub usługodawcy (jeżeli produkt lub rzecz otrzymał) w ciągu siedmiu dni od wysłania pisemnej odmowy. Producent, sprzedawca lub usługodawca niezwłocznie, nie później niż 30 dni od dnia otrzymania przez konsumenta pisemnego odstąpienia od umowy, zwróci konsumentowi kwotę zapłaconą za produkt, rzecz lub usługę przed rozwiązaniem umowy. Producent, sprzedawca lub usługodawca jest uprawniony do nie zwrotu kwoty zapłaconej przez konsumenta za produkt lub rzecz do czasu zwrotu produktu lub rzeczy przez konsumenta lub przedłożenia dokumentów potwierdzających zwrot lub wysyłkę produktu lub rzeczy.

(6) Konsument odpowiada za utrzymanie jakości i bezpieczeństwa produktu w okresie wykonywania prawa odstąpienia od umowy.

(Zmienione Ustawami z 22.11.2001, 27.10.2005, 21.05.2009 i 28.10.2010, które wchodzą w życie z dniem 01.01.2011. Patrz paragraf 19 Przepisów przejściowych)

Wyciąg z Warunków Umowy zawieranej na odległość:

Konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, aby odstąpić od:

1) umowy zawartej poza miejscem stałego obrotu lub świadczenia usług;

2) umowa na odległość;

konsument może skorzystać z prawa odstąpienia i jednostronnego odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych, jeżeli strony nie uzgodniły tego

dłuższy okres.

Umowa zawierana na odległość jest umową pomiędzy konsumentem a sprzedawcą lub usługodawcą na podstawie oferty sprzedawcy lub usługodawcy wraz z drukiem zaadresowanym lub bezadresowym, listem zwykłym, katalogiem, reklamą prasową wraz z abonamentem, telefonem, telefaksem, Internetem , e-mail, telewizja, radio i inne środki przekazywania lub przekazywania informacji.

(7) SIA „SM Global” udziela gwarancji na wyroby kotłowe zgodnie z okresem gwarancji i warunkami eksploatacji określonymi przez producenta w instrukcji obsługi lub w karcie gwarancyjnej producenta. Karta gwarancyjna wydawana jest przy zakupie produktu. Z kartą gwarancyjną możesz naprawić produkt w wyznaczonym okresie gwarancyjnym.

Gwarancji na urządzenia grzewcze udzielają autoryzowane przez producentów serwisy. Jeżeli producent nie posiada autoryzowanego serwisu, gwarancji udziela mistrz akredytowany przez SIA „SM Global” zgodnie z okresem gwarancyjnym określonym przez producenta.

Zobowiązania gwarancyjne wygasają w następujących przypadkach:

jeśli produkt był używany bez przestrzegania ostrzeżeń zawartych w instrukcji użytkowania;

jeżeli na towarze widoczne są ślady niewykwalifikowanych napraw;

jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub schemacie towarów;

jeśli numer seryjny produktu został zmieniony, usunięty lub nie można go ustalić.

Wady unieważniające gwarancję:

szkody spowodowane przedostaniem się ciał obcych, substancji, płynów, owadów do towaru;

uszkodzeń spowodowanych klęską żywiołową, pożarem, czynnikami domowymi, przypadkowymi czynnikami zewnętrznymi (gwałtowna zmiana napięcia w sieci elektrycznej itp.), a także wypadkami;

uszkodzeń spowodowanych użyciem niestandardowych lub niskiej jakości materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych, podzespołów, akcesoriów.