Call to us +37127650533

Aizvērt (x)
''

Mūsu noteikumi

Piegāde

Piegāde notiek ar transporta kompāniju starpniecību. Piegādes termiņi tiek balstīti no transporta kompānijas sniegtās informācijas un noliktavas krājumu. Precīzāku piegādes termiņu var uzzināt telefoniski vai rakstot epastu.

Saņemšanas brīdī pircējam jāpārliecinās, ka prece ir piegādāta un nav bojāta. Ja prece ir bojāta vai nav pilnībā piegādāta, nosūtīšanas dokumentos ir jāizdara atzīme. Ja atzīme netiek veikta, saņēmējs uzņemas atbildību par saņemtajām precēm.

Internetveikala www.teplodar.eu piedāvātajām precēm tiek nodrošināta 2 gadu garantija. Iegādājoties preci, kā garantijas karte darbojas pavadzīme vai čeks, kurā fiksēts pirkšanas laiks.

Garantija attiecas uz bojājumiem, kas radušies ražošanas defektu vai izejmateriālu kvalitātes dēļ. Ja garantijas laikā precei rodas šādas problēmas, ziņojiet par to mums, izmantojot sadaļā "Kontakti" norādīto adresi. Ja būs nepieciešams remonts, nogādājiet preci kopā ar garantijas karti un preces apmaksu apliecinošiem dokumentiem uz kādu no mūsu veikaliem. Bezmaksas garantijas remonts tiks veikts atbilstoši ražotāja noteikumiem.

Lai izvairītos no pārpratumiem, lūdzam rūpīgi iepazīties ar preces lietošanas instrukciju.

Garantijas noteikumi:

    Garantija neattiecas uz preces mehāniskajiem bojājumiem, skrāpējumiem, kas radušies neuzmanīgas preces lietošanas procesā.

    Garantija neattiecas uz preces dizaina elementiem.

    Garantijas remonts netiks veikts precēm, kas bojātas ūdens ietekmē, ja uz to korpusa nebūs norādes "ūdensizturīgs".

    Ražotājs ir tiesīgs atteikt preces garantijas remontu, ja saskatāmas nekvalificēta remonta pēdas.

    Ja pircējs nevar uzrādīt derīgu čeku vai pavadzīmi, garantijas saistības tiek anulētas.

    Garantijas remonts neattiecas uz preces bojājumiem, kas radušies ugunsgrēku, plūdu, zemestrīču vai citu stihiju ietekmē.

    Šie garantijas nosacījumi ir saskaņā ar patērētāja tiesībām.

Latvijas Republikas Ministru Kabineta Noteikumi Nr.207 "Noteikumi par distances līgumu" nosaka, ka klientam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atdot internetā iegādāto preci atpakaļ pārdevējam.

Tā kā Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā", lūgums iepazīties ar preci, apskatīt un atgriezt atpakalj Maskavas 322, Rīga.

1. Preces iepakojumu lūgums nebojāt

2. Prece jātgriež pilnā komplektācijā.

Lūgums saglabāt oriģinālo iepakojumu iepakojumu.

Klientam prece jānogādā veikalā pastāvīgi. Veikals neuzglabā pirkuma līgumu kopijas.

Pirkuma pieteikumu iespējams noformēt latviešu un krievu valodās.

Izraksts no Patērētāju tiesību aizsardzības likuma:

12.pants. Atteikuma tiesības

(1) Atteikuma tiesības ir patērētāja tiesības noteiktā termiņā vienpusēji atkāpties no līguma (atteikt pasūtījumu), nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējuma atlīdzību.

(2) Patērētājs var izmantot atteikuma tiesības, lai atkāptos no:

1) līguma, kas noslēgts ārpus pastāvīgās tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietas;

2) distances līguma;

3) (izslēgts no 23.02.2011. ar 28.10.2010. likumu).

(3) Ražotājs, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs šā panta otrajā daļā minēto līgumu noslēgšanas brīdī vai preces pārdošanas vai pasūtījuma nodošanas brīdī iesniedz patērētājam rakstveida atteikuma veidlapu, kurā minēts ražotāja, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja nosaukums (firma), vārds, uzvārds un adrese, kā arī sniegts atteikuma tiesību apraksts.

(4) Patērētājs rakstveida atteikumu adresē personai, kuras nosaukums (firma), vārds, uzvārds un adrese norādīta atteikuma veidlapā. Ja patērētājam netiek izsniegta rakstveida atteikuma veidlapa, rakstveida atteikumu adresē ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam, ar kuru noslēgts līgums. Atteikuma nosūtīšana noteiktā termiņā izbeidz līgumu un atbrīvo patērētāju no jebkurām līgumsaistībām, izņemot izmaksas, kas saistītas ar preču vai lietas atdošanu atpakaļ ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam.

(5) Patērētāja pienākums ir septiņu dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atdot preci vai lietu ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam (ja prece vai lieta ir saņemta). Ražotāja, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja pienākums ir nekavējoties, ne vēlāk kā 30 dienu laikā no patērētāja rakstveida atteikuma saņemšanas dienas, atmaksāt patērētājam to naudas summu, kura par preci, lietu vai pakalpojumu samaksāta līdz līguma izbeigšanas brīdim. Ražotājs, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs neatmaksāt patērētājam tā samaksāto naudas summu par preci vai lietu, kamēr patērētājs nav atdevis preci vai lietu vai arī nav iesniedzis preces vai lietas atdošanu vai nosūtīšanu apstiprinošus dokumentus.

(6) Patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.11.2001., 27.10.2005., 21.05.2009. un 28.10.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2011. Sk. Pārejas noteikumu 19.punktu)

Izraksts no Noteikumi par distances līgumu:

Patērētājs var izmantot atteikuma tiesības, lai atkāptos no:

1) līguma, kas noslēgts ārpus pastāvīgās tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietas;

2) distances līguma;

patērētājs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 kalendāra dienu laikā, ja puses nav vienojušās par

garāku termiņu.

Distances līgums ir vienošanās starp patērētāju un pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju, pamatojoties uz pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja piedāvājumu ar adresēta vai neadresēta iespieddarba, tipveida vēstules, kataloga, presē publicētas reklāmas, kurai pievienots pasūtījuma kupons, telefona, faksimila, Interneta, elektroniskā pasta, televīzijas, radio un citu informācijas nosūtīšanas vai pārraidīšanas līdzekļu starpniecību.

(7) SIA "SM Global" nodrošina apkures katlu izstrādājumu garantiju atbilstoši ražotāja noteiktajam garantijas termiņam un ekspluatācijas noteikumiem, kas minēti lietošanas pamācībā, vai ražotāja garantijas talonā. Garantijas talons tiek izsniegts, iegādājoties preci. Ar garantijas talonu Jūs varat veikt preces remontu norādītā garantijas termiņa laikā.

Siltumtehnikas iekārtu garantiju nodrošina ražotāju autorizētie servisa centri. Ja ražotājam nav autorizēta servisa centra, garantiju nodrošina SIA "SM Global" akreditēts meistars atbilstoši ražotāja noteiktajam garantijas termiņam.

Garantijas saistības tiek anulētas gadījumos:

ja prece tikusi lietota neievērojot lietošanas instrukcijā norādītos brīdinājumus;

ja uz preces saskatāmas nekvalificēta remonta pēdas;

ja veiktas izmaiņas preces konstrukcijā vai shēmā;

ja preces sērijas numurs ir izmainīts, izdzēsts vai nav nosakāms.

Bojājumi, kuri anulē garantiju:

bojājumi, kurus izraisījusi svešķermeņu, vielu, šķidrumu, kukaiņu iekļūšana preces iekšienē;

bojājumi, kurus izraisījusi stihija, ugunsgrēks, sadzīves faktori, nejauši ārējie faktori (strauja sprieguma maiņa elektriskajā tīklā u.c.), kā arī nelaimes gadījumi;

bojājumi, kurus izraisījusi nestandarta vai nekvalitatīvu izlietojamo materiālu, rezerves daļu, komplektējošo materiālu, piederumu, aksesuāru izmantošana.